سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
سه چیز عامل دوستی است : خوش خویی، ملایمت نیکو و فروتنی . [امام علی علیه السلام]