سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
قربانگاه خردها را بیشتر آنجا توان یافت که برق طمعها بر آن تافت . [نهج البلاغه]