سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
آن که نخست دست به ستم گشاید فردا پشت دست خاید . [نهج البلاغه]